Data Analytics สำคัญอย่างไร ?


Data Analytics เป็นอีกหนึ่ง skill ที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้ เพราะองค์กรที่สามารถปรับตัวเป็น Data-Driven Organization ได้ จึงจะเป็นองค์กรที่สามารถ “อยู่รอด” ในอนาคต

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Data Analytics คืออะไร? หรืออาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัว แต่แท้จริงแล้ว เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าในทุกๆการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ, วางกลยุทธ์ Marketing, การศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า หรือการตัดสินใจไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม ล้วนใช้ “Data” เป็นหัวใจสำคัญทั้งสิ้น ♥️
⭐️วันนี้จะพามาเรียนรู้กับความสำคัญของ Data Analytics และการนำมาปรับใช้ในด้านการวางแผนงาน Marketing ให้เข้าใจแบบง่ายๆ✨
พบกับ อ.ดร.วัชรา จันทาทับ
อาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ
✨ในคอร์ส “Analytics for Future Business”