รุ่น 5

*ปิดรับสมัครแล้ว

วันเรียน

ครั้งที่ 121 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30-21.30 น.
ครั้งที่ 222 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30-21.30 น.
ครั้งที่ 323 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30-21.30 น.
ครั้งที่ 424 มิถุนายน 2564 เวลา 18.30-21.30 น.


ในปัจจุบันมีระบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดข้อมูลเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น องค์กรที่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ องค์กรนั้นก็จะก้าวนำคนอื่นได้อย่างง่าย


“ หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจขั้นต้น ” ที่จะมาเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านศึกษาความสำคัญของข้อมูลในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น วิธีจัดการกับข้อมูลตั้งแต่การจัดเก็บ การเตรียมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ ตรงประเด็นและมีคุณภาพ เพื่อนำเสนอกับหัวหน้างานหรือบุคคลภายนอกองค์กร จนไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ Tableau Public และ RapidMiner


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


เนื้อหาของหลักสูตร

1. Data-Driven Organization

ความสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล ศึกษากรณีตัวอย่างและแนวทางเพื่อให้องค์กรของเราปรับเข้าสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ

2. Exploratory Data Analysis and Data Visualization

การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ ตรงประเด็นและมีคุณภาพ เพื่อนำเสนอกับหัวหน้างานหรือบุคคลภายนอกองค์กร

3. Insights Finding

ฝึกตั้งคำถามและสร้างตัวชี้วัดให้กับข้อมูล ไปจนถึงฝึกนำเสนอข้อมูลและหา Insights ของข้อมูล ด้วยโปรแกรม Tableau Public และ RapidMiner ซึ่งใช้ง่ายและไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม ทำให้คุณค้นพบข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่อาจไม่คาดคิดและนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ

4. Data Acquisition & Preparation

ขั้นตอนทั้งหมดในการจัดการกับข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการนำข้อมูลมาแสดงผล


วิทยากร

อ.ดร.วัชรา จันทาทับอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะบัญชีฯ จุฬาฯประธานหลักสูตร M.Sc. และ Ph.D. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน


ประสบการณ์การทำงาน- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบงานเหมืองข้อมูล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ- หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ที่ปรึกษาโครงการออกแบบ Balanced Scorecard ธนาคารกรุงไทย- หัวหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจรอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะบัญชีฯ จุฬาฯและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และ CTO ของ Boonmee Lab


ประสบการณ์การทำงาน- Research Intern ของ IBM Thomas J. Watson Research Center ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา- Research Assistant ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและวิทยาการภาพ (CGCI)- Research Intern ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ตัวอย่างผลงาน Boonmee Lab- เว็บไซต์ data.boonmeelab.com/7days/ ที่จะแสดงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย- เว็บไซต์ bluebasket.market ระบบตลาดนัดออนไลน์สำหรับทุกคนที่อยากมีสุขภาพดี- เว็บไซต์ elect.in.th เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทางการเมืองไทยที่น่าสนใจ


คำถามที่พบบ่อย

มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

จะเรียนในเอกสาร แต่จะมี session การลงมือทำจะใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะใช้โปรแกรม 2 ตัว คือ Tableau Public และ RapidMiner 9.3

สามารถดูคลิปชดเชยย้อนหลังได้

ประมาณรุ่นละไม่เกิน 40 คน

บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถพูดคุยและสอบถามกับวิทยากรได้

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้อัปโหลดหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์การสมัคร

สามารถขอใบเสนอราคาได้ทางอีเมล [email protected] และเมื่อสมัครต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบเสร็จเป็นนามบริษัท

เปลี่ยนประเภทการสมัครทางเว็บไซต์เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bizcube.cbachula.com เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครสมาชิก https://bizcube.cbachula.com2. รออีเมลยืนยัน3. สมัครเรียน4. โอนเงินและอัปโหลดหลักฐาน5. รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว