รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (จุฬาฯ)

M.B.A. (University of Colorado)

Ph.D. (Asian Institute of Technology)

รศ.มล.สาวิกา อุณหนันท์

ประธานภาควิชาการตลาด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (จุฬาฯ)

บธ.ม. (จุฬาฯ)

อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

หัวหน้าภาควิชาการตลาด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ),   บธ.ม. (ธรรมศาสตร์)

MPPM.,  M.B.A.  (Yale University)

D.Phil (Oxford University)

ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ)

M.B.A. (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Ph.D. (University of California, Berkeley)

อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

M.M. (Cornell University)

M.Phil. (Thesis Distinction)(University of Cambridge)

อ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ.บ. (ธรรมศาสตร์)

M.Fin. (Royal Melbourne Institute of Technology)

Ph.D. (The Australian National University)

อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.Econ. (Kobe University)

M.A. (Kobe University)

Ph.D. (Kobe University)

ผศ.ดร.ณัชชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

ศศ.บ. (รามคำแหง)

MSPA. (Michigan State University)

M.Acc. (The University of North Carolina at Chapel Hill)

Ph.D. (Lancaster   University)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณสุนาถ ธนสารอักษร

Co Founder & Partner

Rabbit Digital Group Co., Ltd.

วท.บ. (จุฬาฯ)

บธ.ม. (จุฬาฯ)

อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

หัวหน้าภาควิชาการตลาด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ),   บธ.ม. (ธรรมศาสตร์)

MPPM.,  M.B.A.  (Yale University)

D.Phil (Oxford University)

คุณเอกลักษณ์ จรัญวาศน์

Director of Analytic Insight  and Innovation

Y&R Thailand

To be announced