รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (จุฬาฯ)

M.B.A. (University of Colorado)

Ph.D. (Asian Institute of Technology)

รศ.มล.สาวิกา อุณหนันท์

ประธานภาควิชาการตลาด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (จุฬาฯ)

บธ.ม. (จุฬาฯ)

อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

หัวหน้าภาควิชาการตลาด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ),   บธ.ม. (ธรรมศาสตร์)

MPPM.,  M.B.A.  (Yale University)

D.Phil (Oxford University)

ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (จุฬาฯ)

M.B.A. (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Ph.D. (University of California, Berkeley)

อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

M.M. (Cornell University)

M.Phil. (Thesis Distinction)(University of Cambridge)

อ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ.บ. (ธรรมศาสตร์)

M.Fin. (Royal Melbourne Institute of Technology)

Ph.D. (The Australian National University)

อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.Econ. (Kobe University)

M.A. (Kobe University)

Ph.D. (Kobe University)

ผศ.ดร.ณัชชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาฯ)

ศศ.บ. (รามคำแหง)

MSPA. (Michigan State University)

M.Acc. (The University of North Carolina at Chapel Hill)

Ph.D. (Lancaster   University)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณสุนาถ ธนสารอักษร

Co Founder & Partner

Rabbit Digital Group Co., Ltd.

วท.บ. (จุฬาฯ)

บธ.ม. (จุฬาฯ)

อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

หัวหน้าภาควิชาการตลาด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.บ. (เกียรตินิยม) (จุฬาฯ),   บธ.ม. (ธรรมศาสตร์)

MPPM.,  M.B.A.  (Yale University)

D.Phil (Oxford University)

คุณเอกลักษณ์ จรัญวาศน์

Director of Analytic Insight  and Innovation

Y&R Thailand

To be announced

รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (Asian Institute of Technology, Thailand)M.B.A. (University of Colorado, U.S.A.)B.B.A. (Chulalongkorn University, Thailand)

อ.ดร.กฤตินี  พงษ์ธนเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (Kobe University, Japan)M.A. (Kobe University, Japan)B.E. (Kobe University, Japan)

ผศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชรอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (University of Oxford, U.K.)M.PPM (Yale University, U.S.A.)M.B.A. (Thammasat University, Thailand)B.B.A. (Honors) (Chulalongkorn University, Thailand)

ผศ.ดร.ธารทัศน์  โมกขมรรคกุลอาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (University of Missouri Rolla, U.S.A.)M.Sc. (University of Missouri Rolla, U.S.A.)B.Eng. (Chulalongkorn University, Thailand)

รศ.ม.ล.สาวิกา  อุณหนันท์อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


M.B.A. (Chulalongkorn University, Thailand)B.Sc. (Chulalongkorn University, Thailand)

ผศ.ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


Ph.D. (Lancaster University, U.K.)M.Acc. (The University of North Carolina at Chapel Hill, U.S.A.)M.Sc. (Michigan State University, U.S.A.)B.A. (Ramkhamhaeng University, Thailand)B.Acc. (1st Class) (Chulalongkorn University, Thailand)

ผศ.ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาคอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


Ph.D. (University of California, U.S.A.)M.B.A. (University of Illinois at Ubrana-Champaign, U.S.A.)B.Acc. (2nd Class) (Chulalongkorn University, Thailand)

ผศ.ดร.จันทร์เจ้า  มงคลนาวินอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ


Ph.D. (University of London, U.K.)M.Sc. (University of London, U.K.)B.Sc. ( Thammasat University, Thailand)

อ.ดร.เอกก์  ภทรธนกุลอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (Cambridge University, U.K.)M.Phil (Cambridge University, U.K.)M.M. (Honors) (Cornell University, U.S.A.)B.B.A. (1st Class) (Chulalongkorn University, Thailand)

อ.ดร.กวิน  อัศวานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (Chulalongkorn University, Thailand)M.Sc. (Stanford University, U.S.A.)B.Sc. (Stanford University, U.S.A.)

ผศ.ดร.รัฐชัย  ศีลาเจริญอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน ฯ


Ph.D.(The Australian National University, Aus)M.Sc. (RMIT, Aus)B.E. (Thammasat University, Thailand)