MICRO MBA


Micro MBA คือ “หลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น” ที่พร้อมเปิดมุมมองเเละประสบการณ์ใหม่ๆทางธุรกิจ ในเชิงกว้างให้กับผู้เรียนโดยมีเนื้อหาธุรกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี และการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ตั้งเเต่เบื้องต้น จึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางด้านธุรกิจ

พนักงานบริษัทที่ต้องการต่อยอดความรู้ทางด้านธุรกิจ

ผู้ที่มีความคิดเเละสนใจเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเอง

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ


คุณจะได้รับ

1. ความรู้เเละทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ตั้งเเต่การเริ่มวางเเผนจนถึงการวิเคราะห์เพื่อเเก้ปัญหา2. ได้รับมุมมองเเละความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย จากอาจารย์และวิทยากรที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้3. อัพเดทข้อมูลเเละข่าวสารทางธุรกิจของโลกที่อาจจะเกี่ยวข้องเเละส่งผลต่อธุรกิจของเราได้


เนื้อหาของหลักสูตร

MARKETING

1. Consumer Behavior2. Consumer Experience Management3. IMC in Digital4. Modern Marketing Concept5. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะธุรกิจในยุคปัจจุบัน

FINANCE & ACCOUNTING

1. Financial Report for Executives2. Financial Statement Analysis3. Modern Financial Management

MANAGEMENT

1. Strategic Innovating & Balanced Scorecard Technique2. Modern Entrepreneurs in Digital World3. Logistic and Supply Chain Management

BIG DATA & TECHNOLOGY

1. Business Analytics .

EXTRA ESSENTIAL SKILL

1. Effective Public Speakings


การผ่านการอบรม

เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิทยากร

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี


Ph.D. (Asian Institute of Technology)M.B.A. (University of Colorado)B.B.A. (Chulalongkorn University)

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชรอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (University of Oxford)M.PPM (Yale University)M.B.A. (Thammasat University)B.B.A. (Honors) (Chulalongkorn University)

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


M.B.A. (Chulalongkorn University)B.Sc. (Chulalongkorn University)

อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุลอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (Cambridge University)M.Phil (Cambridge University)M.M. (Honors) (Cornell University)B.B.A. (1st Class) (Chulalongkorn University)

อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


Ph.D. (Kobe University)M.A. (Kobe University)B.E. (Kobe University)

ผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน ฯ


Ph.D.(The Australian National University)M.Sc. (Royal Melbourne Institute of Technology)B.E. (Thammasat University)

ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาคอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


Ph.D. (University of California)M.B.A. (University of Illinois at Ubrana-Champaign)B.Acc. (2nd Class) (Chulalongkorn University)

ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


Ph.D. (Lancaster University)M.Acc. (The University of North Carolina at Chapel Hill)M.Sc. (Michigan State University)B.A. (Ramkhamhaeng University)B.Acc. (1st Class) (Chulalongkorn University)

ผศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวินอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ


Ph.D. (University of London)M.Sc. (University of London)B.Sc. ( Thammasat University)

ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุลอาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (University of Missouri Rolla)M.Sc. (University of Missouri Rolla)B.Eng. (Chulalongkorn University)

อ.ดร.กวิน อัศวานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


Ph.D. (Chulalongkorn University)M.Sc. (Stanford University)B.Sc. (Stanford University)

คุณพิรัส ศิริขวัญชัย


-คณะกรรมการอำนวยการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย-Chief Marketing Officer บริษัท Spa Hakuhodo

คุณสวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา


-Indochina District Champion of Humorous Speech Contest (2014-2015)-อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษา จุฬาฯ-Speech master


ตารางเรียน

- เต็มแล้ว -

รุ่น 77

27 พฤษภาคม 2562 ถึง8 มิถุนายน 2562


view SCHEDULE

- เต็มแล้ว -

รุ่น 78

10 มิถุนายน 2562 ถึง22 มิถุนายน 2562


view SCHEDULE

รุ่น 79

24    มิถุนายน 2562  ถึง6 กรกฎาคม 2562


view SCHEDULE

รุ่น 80

8 กรกฎาคม 2562 ถึง25 กรกฎาคม 2562


view SCHEDULE