Loading...
กำลังโหลด...
*คอร์สเรียนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในปี 2024*

{{24900| number:0}} บาท


36 ชั่วโมง (12 วัน)


คณะบัญชีฯ จุฬาฯ


55 ท่าน / รุ่น


รายละเอียด

คอร์สเดียวจบ เก่งครบทุกเรื่องธุรกิจ - หลักสูตรอบรมธุรกิจแบบเข้มข้น ที่เน้นการสร้างทักษะสำคัญที่นำไปใช้ได้จริง และการถ่ายทอดประสบการณ์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในยุคใหม่ เช่น Storytelling และ Design Thinking ที่สอนโดยอาจารย์จุฬาฯ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระดับประเทศ กว่า 11 ท่าน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • Business Professional: ที่ต้องการเรียนรู้หลักการพื้นฐาน ฝึกทักษะ และใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจ ในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน
 • Junior / Mid- Manager: ที่มีความรู้ในสายงานของตนเอง แต่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการธุรกิจภาพรวม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในองค์กร
 • Entrepreneur: ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมในการบริหารและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตนเองอย่างรอบด้าน
 • Business Enthusiast: บุคคลทั่วไป / นักศึกษา ที่สนใจและอยากเรียนรู้วิธีการในการทำธุรกิจ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพ / สร้างธุรกิจของตนเองในอนาคต

เนื้อหาหลักสูตร (หลักสูตรปี 2025 อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ทราบถึงบทบาทของข้อมูลทางการเงินที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงหลักในการวิเคราะห์งบการเงินและการนำข้อมูลอื่นที่ได้จากรายงานทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

 1. Financial Report for Management
  • Financial Information for Decision Making
  • Financial Statement Components
  • Financial Statement Articulation: Relations among Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Shareholders' Equity and Statement of Cash Flows

 2. Business Analysis through Financial Statements
  • Framework for Business Analysis
  • Financial Statement Analysis

รู้จักปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจรวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายนอก แนวทางการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ความสำคัญของการคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และรู้แนวทางในการกำหนด ออกแบบ วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ได้จริง เรียนรู้การบริหารธุรกิจใหม่ผ่านการแชร์ประสบการณ์ตรงของวิทยากร เรียนรู้การนำเอาข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และได้ลองลงมือทำจริง

 1. Developing Business Strategies
  • What is strategy?
  • Strategic thinking
  • แนวทางในการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยรูปแบบต่างๆ
  • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ ต่อการกำหนดกลยุทธ์

 2. Starting Business in the World of Uncertainty
  • Changing Landscape and Trends in Business World
  • Business Impact and Implications
  • Starting Business in the World of Uncertainty from Discovering and Validating Ideas to Launching Business

 3. Project Management / Innovation Management
  • Understand Innovation Process (DT/Lean/Agile)
  • Innovation Portfolio
  • Innovation Culture
  • What is Project Management (Traditional vs. Agile)
  • Agile Project Management Game
  • Project Management Case Studies

 4. Data Analytics for Business
  • Data Thinking ทำธุรกิจอย่างเข้าใจดาต้า
  • Data literacy ปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องดาต้า มองให้ออกว่าดาต้าอยู่ตรงไหน และจะใช้งานอย่างไร
  • CPVAI model เฟรมเวิร์คการทำงานกับดาต้า สำหรับคนที่ไม่ใช่ Data Scientist
  • Data Thinking Canvas ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นทำงานกับ Data อย่างไร เริ่มต้นด้วยแคนวาสนี้
  • Case study การใช้ดาต้าทำธุรกิจ ในแบบที่ทำตามได้ทันที หรือเอาไปประยุกต์ต่อยอดได้

ปูพื้นฐานด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการสร้างแบรนด์ เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ต่อบริษัท ผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย และเห็นได้ชัดในชีวิตประจำวัน เรียนรู้การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่คนที่ยังไม่ใช่ลูกค้า ไปจนถึงการกลับมาซื้อซ้ำ รวมถึงเรียนรู้เทคนิคในการขาย

 1. Evolution & Principles of Branding
  • Understanding consumer insight
  • Human insight centric approach to develop branding
  • Insightful marketing strategy
  • Human insight of digital branding

 2. Consumer Engagement & Selling Techniques

เรียนรู้แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด ได้รู้จักเครื่องมือการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการวางตำแหน่งในตลาด การตั้งเป้าหมาย รู้จักเครื่องมือในการวางตำแหน่งและการตั้งเป้าหมายของการตลาด รวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการขาย

 1. Fundamental Marketing Principles
  • From Product to Customer Solutions
  • From Price to Customer Cost
  • From Place to Convenience
  • From Promotion to Marketing Communication
  • From Customer Service to Customer Experience
  • From Normal Packaging to Strategic Packaging
  • From Seller to Brand Butler
  • From Customer Satisfaction to Customer Delight

 2. Marketing Positioning & Strategy
  • การวางตำแหน่งทางการตลาดเพื่อให้เราวางแพลนกลยุทธ์ได้ถูกทาง
  • กลยุทธ์การตลาด(STP) เพื่อตอบโจทย์trend 2023
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวางตำแหน่งทางการตลาด
  • ได้ลงมือทำ case นำความรู้ที่ได้ไปใช้จริง
  • จะตั้งเป้าหมายต้องรู้และเริ่มจากอะไร
  • เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการตลาด
  • เครื่องมือที่ใช้การตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด

 1. Design Thinking
  • ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรม
  • เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติในการหาความต้องการและปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง
  • เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติในการตั้งโจทย์ การตั้งคำถามที่ถูกต้อง
  • เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติเพื่อ หลุดจากกรอบวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ สามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว
  • เรียนรู้วิธีการสร้างแบบจำลอง Prototype เพื่อทดสอบไอเดียในเวลาอันรวดเร็ว
  • ได้เห็นมุมมอง เทคนิคและแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน ผ่านตัวอย่าง project และ case study จริงของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการทำงาน

 2. Essential Storytelling
  • Powerful Personality
  • Power of Storytelling
  • การจำแนกสไตล์และโทนของเรื่องเล่า
  • Structure of Storytelling
  • Persuasive Storyteling
  • Boost up Confidence Techniques
  • Excitement Management


วิทยากร

wilert

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

คณบดี / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


 • D.Phil. Management Studies, University of Oxford, U.K.
 • Independent Director / Chairman of the Marketing and Sustainable Development Committee / Nomination and Remuneration Committee, Zen Corporation Group PCL.
 • Author of Marketing is all around
pasu

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์


 • Ph.D. Management of Technology, School of Management, Asian Institute of Technology
 • M.B.A. General Management, University of Colorado (Boulder), U.S.
 • B.B.A. Management, Chulalongkorn University
natchanont

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี


 • Ph.D. Accounting and Finance, Lancaster University, U.K.
 • Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of the Corporate Governance Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee, Noble Development Public Company Limited
 • Assistant to the President for Accounting and Finance, Chulalongkorn University
sawika

รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / อดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาด


 • M.B.A. Marketing, Chulalongkorn University
 • Marketing Specialist
 • Author of Customer and Market Focus
ake

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) / หัวหน้าภาควิชาการตลาด / อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด


 • Ph.D. Marketing, Cambridge University, U.K.
 • Assistant to the President, Chulalongkorn University
 • Director and Chairman of Executive Board, Thailand Post Co., Ltd.
permsit

ดร.เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล (ปัง)

Founder, Modular Consulting


 • Ph.D. Counseling Psychology, Summa Cum Laude, Assumption University
 • Certified Design Thinking from IDEO
manoje

คุณมาโนช พฤฒิสถาพร

Managing Director, Sauce Skills


 • M.B.A., Kellogg School of Management, Northwestern University
 • Head of Product, AISCB
 • Venture Builder, SCB 10X
sutham

คุณสุธัม ธรรมวงศ์ (ป๋อม)

Product Development Director at The LivingOS


 • Former Experience Design Director, Bitkub Online
 • M.M. Marketing, College of Management Mahidol University
 • Former Senior User Experience Designer, SCB 10X
 • Former Product Owner, Wisesight (Thailand) Co.,Ltd.
nattapon

คุณณัฐพล ม่วงทํา (หนุ่ย)

Founder & Owner, เพจการตลาดวันละตอน


 • Data-Driven Communication Special Instructor
 • Author of Personalized Marketing, Data-Driven Marketing, and Data Thinking
 • Columnist, Krungthai SME Focus
natthapong

คุณณัฐพงษ์ อินทร์โพธิ์ (ณัฐ)

Marketing Director, MONIX Co., Ltd.


 • Winner of LINE HACK & BOT Policy Hackathon
 • Digital Business & MarTech Consultant
nitiwat

คุณนิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (กรีน)

Co-Founder, The Modern Melody studio


 • Successful Negotiation and Essential Skills, Michigan University, United State
 • 10 years of experience working in communication and personality development

รีวิวจากผู้เรียน

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 • คำถามที่พบบ่อย

  มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

  สามารถมาเรียนได้

  ภาษาไทย

  ทุกคอร์สของ BIZ CUBE เป็นคอร์สสอนสด ทำให้ผู้เรียนได้ถามตอบกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากร รวมถึงผู้เรียนท่านอื่นได้ทันที

  สำหรับหลักสูตร Micro MBA จะเปิดให้ลงทะเบียน 55 ท่าน/รุ่น และหลักสูตรอื่นๆ จะเปิดให้ลงทะเบียน 45 ท่าน/รุ่น


  คอร์สอบรมอื่น ๆ

  Digital Marketing

  หลักสูตรการตลาดยุคดิจิทัลที่ครอบคลุมการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน กับแนวคิดและเครื่องมือการตลาดในช่องทางดิจิทัล / สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

  15 ชม. (5 วัน)
  {{10900 | number:0}} บาท

  Brand Building Shortcut

  หลักสูตรการการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการแบรนด์ รวมทั้งกรณีศึกษาจากแวดวงธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ไปจนถึงการสร้างอัตลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท

  Data Analytics for Business

  หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการลองลงมือทำจริง ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลให้อ่านง่ายและมีประสิทธิภาพ

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท

  People and Project Management

  หลักสูตรการบริหารจัดการงาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของการบริหารโครงการ ไปจนถึงการลงลึกวิธีการใช้เครื่องมือ การบริหารทีม และการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ ผ่านประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ

  12 ชม. (4 วัน)
  {{8900 | number:0}} บาท
  ติดต่อเรา
  ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
  อีเมล : bizcube.chula@gmail.com
  ที่อยู่
  • อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้องเลขที่ 215 ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  เฟซบุ๊ก
  © 2023 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro MBA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
  เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว