ABOUT BIZ CUBE

BIZ CUBE เป็นสถาบันที่จัดหลักสูตรอมรบธุรกิจระยะสั้น ของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยเราพร้อมที่จะเปิดมุมมองทางด้านธุรกิจให้แก่ผู้เรียน ผ่านความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ครอบคลุมและทักษะต่างๆที่จำเป็นในโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ่ายทอดโดยมีอาจารย์ที่มากประสบการณ์ ความรู้ และชื่อเสียง และวิทยากรภายนอกที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ

ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก CBAC ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "BIZ CUBE" ในปีพ.ศ. 2561 เรายังเป็นสถาบันจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นของบริษัทจำลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเหมือนเดิม

ปัจจุบันเราได้เปิดหลักสูตรอบรม 4 หลักสูตรคือ1. Micro MBA2. Effective Digital Marketing3. Effective Branding in Action4. Innovation Hack for Business

ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


OUR COURSES

ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียน และเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. Micro MBA: จะมีการเพิ่มวิชา Business Analytics นั่นคือเพิ่มเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล2. Effective Digital Marketing: เพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนจาก 6 ชั่วโมงเป็น 12 ชั่วโมง เนื่องจากจะบรรยายรายละเอียดในการทำการตลาดได้ละเอียดมากขึ้น และเพิ่มหัวข้อการบรรยายให้ทันสมัยและเข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้น3. Effective Branding in Action: จะมีการเล่าประสบการณ์การสร้างแบรนด์จากวิทยากรรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ และจะเน้นการบรรยายเรื่องการสร้างแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมากขึ้น4. Innovation Hack for Business: เป็นหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งจะบรรยายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและความแตกต่างทางธุรกิจ และยังมี workshop ให้ผู้เรียนได้ลองคิดสร้างนวัตกรรมอีกด้วย


REGISTRATION AND PAYMENT

หลักสูตร Micro MBA: 23 มีนาคม 2562สมัครได้ทุกหลักสูตร: 1 เมษายน 2562

สามารถสมัครผ่านทาง Website ได้ช่องทางเดียว โดยสามารถดูวิธีการสมัครได้ที่ How to Apply

ไม่สามารถจองก่อนได้ แต่สามารถกด LIKE และ FOLLOW เพื่อติดตามสาระดี ๆ และข่าวสารเดี่ยวกับการรับสมัครได้อย่างทันเวลา

สำหรับบุคคลธรรมดา: ผู้สนใจไม่ต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครสำหรับผู้ที่สมัครในนามบริษัท: ผู้สนใจจะต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อกรอกในขั้นตอนการสมัคร (ชื่อบริษัท, สาขา, ที่อยู่ของบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท) และถ้าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน จะต้องใช้เอกสารรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบภงด 3 โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกเอกสารได้จากที่นี่ คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ไม่มีการทดสอบใด ๆ เพื่อสมัครเข้าเรียน

สำหรับปี พ.ศ. 2562 สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนผ่านทางระบบและได้รับการแจ้งว่าท่านมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน ทาง Biz Cube จึงจะแจ้งขั้นตอนการชำระค่าเรียนต่อไป (ทางเราไม่มีนโยบายการรับชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต มีเฉพาะวิธีการโอนเท่านั้น)

สามารถสมัครได้ค่ะ โดยเราสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลได้ และสามารถรับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีโดยยื่นเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 3 (ประเภทหน่วยงานเอกชนสามารถหักลดหย่อนได้ 3 % และประเภทหน่วยงานเอกชนสามารถราชการหักลดหย่อนได้ 1 %)