HOW TO APPLYSTEP 1

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์   https://reg.bizcube-chula.com2. กรอกข้อมูล3. สมัครสมาชิก


STEP 2

Login & สมัครเรียน

1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร2. Login3. เลือก  "สมัครเรียน"4. เลือกคอร์สที่สนใจเข้าอบรมและใส่รหัสสมาชิกของผู้สมัคร*ในกรณีที่ต้องการสมัครเรียนแบบกลุ่มเพื่อที่จะใช้โปรโมชั่น Friendship Offer*สมัครตามปกติเหมือนข้อ 4  และกด "ถัดไป"กด "เพิ่มสมาชิก" จากนั้นใส่รหัสสมาชิกและชื่อของเพื่อน  และเลือกคอร์สที่ต้องการสมัคร5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล6. ยืนยันการสมัครดูวิธีการสมัครเรียน


STEP 3

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

1. ระบบจะแจ้งผลการสมัครภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันหลังจากที่ทำการสมัคร2. Login และเลือก "ตรวจสอบผลการสมัคร"3. ในกรณีที่ผลการสมัครแสดงว่าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน ระบบจะแจ้งยอดชำระเงินและวิธีชำระเงินให้กับผู้สมัคร


STEP 4

ชำระเงิน & Upload

1. ชำระเงินตามยอดในใบแจ้งหนี้ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสมัครโดยผ่านการโอนเข้าบัญชี2. Login และเลือก "อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน"3. อัพโหลดหลักฐานการโอน3.1 ในกรณีนิติบุคคล : ต้องอัพโหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ​ ที่จ่ายแบบ ภงด3 ด้วย


STEP 5

ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรม

1. ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียน2. นำอีเมลและบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันวันเรียนและรับใบกำกับภาษี- การรับใบกำกับภาษี -*สำหรับบุคคลธรรมดา : ใช้บัตรประจำตัวประชาชนมารับใบกำกับภาษี*สำหรับนิติบุคคล : ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง มารับใบกำกับภาษี


POLICY


นโยบายการสมัครเข้าร่วมอบรม

- ข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นความจริง- กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลเกิดความผิดพลาดจากตัวผู้ใช้บริการเอง ทาง BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บริการในทุกกรณี- ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบหรือเซิร์ฟเวอร์โดยรวม- ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิดหรือพยายามละเมิดข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายการชำระเงิน

- ผู้สมัครต้องชำระเงินเต็มจำนวนและแจ้งชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกยกเลิก และต้องทำการสมัครใหม่ หากเป็นกรณีที่คอร์สอบรมเต็ม ทาง BIZ CUBE จะทำการโอนเงินคืนให้โดยมีค่าธรรมเนียม- หากมีการโอนเงินผิดพลาด ทาง BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรืออาจมีค่าธรรมเนียมในการโอนคืน


นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลผู้เข้าอบรม

- เมื่อท่านสมัครคอร์สอบรมใดๆ ของทาง BIZ CUBE ถือว่าท่านยินยอมให้ BIZ CUBE เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น- ทาง BIZ CUBE จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การ ดังต่อไปนี้1. เพื่อระบุตัวตนของท่าน2. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ3. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ4. เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ5. เพื่อให้ความช่วยเหลือและปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการบริการ6. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน- ทาง BIZ CUBE จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านในการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ