วิธีการสมัครSTEP 1

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์   https://apply.bizcube-chula.com/login2. สร้างบัญชีใหม่


STEP 2

เข้าสู่ระบบและสมัครเรียน

1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร2. เข้าสู่ระบบ3. เลือกเมนู  "การสมัคร"4. เลือก "สร้างการสมัครใหม่" จะปรากฎรายการการสมัคร5. เลือก "แก้ไข" ที่ช่องตัวเลือก เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลการสมัคร6. ในหน้าการแก้ไขการรับสมัคร เลือก "เพิ่มสมาชิก" เพื่อทำการเพิ่มสมาชิกใหม่7. ในหน้าการเพิ่มสมาชิก กรอกข้อมูลการสมัครและเลือกคอร์สเรียน จากนั้นเลือก "เพิ่มสมาชิก"8. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หากทำการเพิ่มสมาชิกครบแล้ว เลือก "ยืนยันการสมัคร" เพื่อยืนยันการสมัคร

* เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการสมัครได้อีก หากต้องการสมัครเป็นนิติบุคคลต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครด้วย


STEP 3

ตรวจสอบสถานะและชำระเงิน

1. ระบบจะแจ้งสถานะการสมัคร รวมถึงยอดชำระเงินและวิธีชำระเงินให้กับผู้สมัคร ผ่านทางอีเมลล์2. ชำระเงินตามยอดในใบแจ้งหนี้ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสมัครโดยผ่านการโอนเข้าบัญชี3. เข้าสู่ระบบและเลือก "อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน"4. อัพโหลดหลักฐานการโอน

* ในกรณีนิติบุคคล : ต้องอัพโหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ​ ที่จ่าย แบบ ภงด3  ดูตัวอย่างที่นี่


STEP 4

ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรม

1. ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียน2. นำอีเมลและบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันวันเรียนและรับใบกำกับภาษี

- การรับใบกำกับภาษี -*สำหรับบุคคลธรรมดา : ใช้บัตรประจำตัวประชาชนมารับใบกำกับภาษี*สำหรับนิติบุคคล : ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง มารับใบกำกับภาษี


นโยบายการสมัครนโยบายการสมัครเข้าร่วมอบรม

- ข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นความจริง- กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลเกิดความผิดพลาดจากตัวผู้ใช้บริการเอง ทาง BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บริการในทุกกรณี- ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบหรือเซิร์ฟเวอร์โดยรวม- ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิดหรือพยายามละเมิดข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายการชำระเงิน

- ผู้สมัครต้องชำระเงินเต็มจำนวนและแจ้งชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกยกเลิก และต้องทำการสมัครใหม่ หากเป็นกรณีที่คอร์สอบรมเต็ม ทาง BIZ CUBE จะทำการโอนเงินคืนให้โดยมีค่าธรรมเนียม- หากมีการโอนเงินผิดพลาด ทาง BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรืออาจมีค่าธรรมเนียมในการโอนคืน รวมถึงหากต้องการเปลี่ยนประเภทการสมัครจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลหลังจากชำระเงินแล้ว BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการโอนคืนส่วนต่าง


นโยบายการออกเอกสารใบกำกับภาษี

- 1รหัสการสมัคร (#RG) จะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ 1 ฉบับเท่านั้น- BIZCUBE จะดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ผู้เข้าอบรมเมื่อได้เอกสารครบถ้วนนั่นคือ หลักฐานการชำระเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในแบบ ภงด.3 (สำหรับนิติบุคคล)


นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลผู้เข้าอบรม

- เมื่อท่านสมัครคอร์สอบรมใดๆ ของทาง BIZ CUBE ถือว่าท่านยินยอมให้ BIZ CUBE เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น- ทาง BIZ CUBE จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การ ดังต่อไปนี้1. เพื่อระบุตัวตนของท่าน2. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ3. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ4. เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ5. เพื่อให้ความช่วยเหลือและปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการบริการ6. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน- ทาง BIZ CUBE จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านในการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ