วิธีการสมัครSTEP 1

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ https://bizcube.cbachula.com/signin2. สมัครสมาชิก/log-in เข้าระบบ*รายละเอียดวิธีการสมัครสามารถดูได้ทาง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1843737489121920&id=135197629975923


STEP 2

เข้าสู่ระบบและสมัครเรียน

1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร2. เข้าสู่ระบบ3. เลือก "คอร์สอบรมทั้งหมด" บริเวณแถบสีน้ำเงินข้างบน4. เลือก "สมัครเรียน" ในคอร์สที่ต้องการสมัคร5. เลือกประเภทการสมัครว่าเป็น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล (เอกชน) หรือนิติบุคคล (รัฐบาล)6. หากต้องการสมัครให้ผู้อื่น ให้เพิ่มผู้เรียนตรง "รายชื่อผู้เรียน" จากนั้นกรอกอีเมลของผู้ที่ต้องการสมัครให้*กรอกได้มากสุด 3 ท่าน (รวมตัวผู้สมัครให้)7. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คอร์สที่เรียน และประเภทการสมัคร จากนั้นเลือก "ยืนยันการสมัคร" เพื่อยืนยันการสมัคร

* หากต้องการให้ออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท กรุณาเลือกการสมัครแบบ นิติบุคคล

* เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการสมัครได้อีก


STEP 3

ตรวจสอบสถานะและชำระเงิน

1. ระบบจะแจ้งสถานะการสมัคร รวมถึงยอดชำระเงินและวิธีชำระเงินให้กับผู้สมัคร ในหน้าเว็บไซต์สมัครเรียน ใน tab ประวัติการสมัคร2. ชำระเงินตามยอดในใบแจ้งหนี้ภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสมัครโดยผ่านการโอนเข้าบัญชี3. เข้าสู่ระบบ ไปที่ tab ประวัติการสมัคร และเลือก "อัปโหลดสลิป"4. อัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน

* ในกรณีนิติบุคคล : ต้องอัพโหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง


STEP 4

ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรม

1. ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรมภายใน 3 วันทำการ2. เข้า กลุ่ม Line Openchat ตามลิงก์ที่แนบให้ทางอีเมล เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอร์สที่ท่านสมัคร และรับลิงก์ ZOOM ในวันเรียน

- การรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -* สำหรับบุคคลธรรมดา

1. โปรดแจ้งผ่านอีเมล bizcube.chula@gmail.com หากท่านต้องการรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือฉบับจริง พร้อมระบุรหัสการสมัคร (RG) ของท่าน

2. หากท่านแจ้งว่าต้องการรับใบกำกับภาษีฉบับจริง ทาง BIZ CUBE จะส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งกลับมาที่ BIZ CUBE โดยเร็ว)

3. ทาง BIZ CUBE จะจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับจริงไปตามที่อยู่ของท่าน เมื่อท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

*สำหรับนิติบุคคล 

1. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อให้ทาง BIZ CUBE ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร (ในกรณีที่ยังไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินก่อนได้ และแจ้งมาที่อีเมล bizcube.chula@gmail.com โดยระบุรหัสการสมัคร (RG) ของท่าน)

2. ทาง BIZ CUBE จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากมีส่วนที่ต้องแก้ไขจะแจ้งกลับทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

   **กรุณารอการยืนยันจาก BIZ CUBE ก่อนจัดส่งเอกสารฉบับจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสาร

3. หากข้อมูลในเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทาง BIZ CUBE จะส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อให้ทางบริษัทของท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งกลับมาที่ BIZ CUBE โดยเร็ว)

4. ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาตามที่อยู่ที่ทาง BIZ CUBE แจ้งในอีเมล

5. ทาง BIZ CUBE จะจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับจริงไปตามที่อยู่ของท่าน เมื่อได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง 


นโยบายการสมัครนโยบายการสมัครเข้าร่วมอบรม

- ข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นความจริง- กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลเกิดความผิดพลาดจากตัวผู้ใช้บริการเอง ทาง BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บริการในทุกกรณี- ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบหรือเซิร์ฟเวอร์โดยรวม- ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิดหรือพยายามละเมิดข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายการชำระเงิน

- ผู้สมัครต้องชำระเงินเต็มจำนวนและแจ้งชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกยกเลิก และต้องทำการสมัครใหม่ หากเป็นกรณีที่คอร์สอบรมเต็ม ทาง BIZ CUBE จะทำการโอนเงินคืนให้โดยมีค่าธรรมเนียม- หากมีการโอนเงินผิดพลาด ทาง BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หรืออาจมีค่าธรรมเนียมในการโอนคืน รวมถึงหากต้องการเปลี่ยนประเภทการสมัครจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลหลังจากชำระเงินแล้ว BIZ CUBE ขอสงวนสิทธิในการโอนคืนส่วนต่าง


นโยบายการออกเอกสารใบกำกับภาษี

- 1รหัสการสมัคร (#RG) จะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ 1 ฉบับเท่านั้น- BIZCUBE จะดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ผู้เข้าอบรมเมื่อได้เอกสารครบถ้วนนั่นคือ หลักฐานการชำระเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในแบบ ภงด.3 (สำหรับนิติบุคคล)


นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลผู้เข้าอบรม

- เมื่อท่านสมัครคอร์สอบรมใดๆ ของทาง BIZ CUBE ถือว่าท่านยินยอมให้ BIZ CUBE เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น- ทาง BIZ CUBE จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การ ดังต่อไปนี้1. เพื่อระบุตัวตนของท่าน2. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ3. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ4. เพื่อส่งเสริมการตลาดหรือการอบรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ5. เพื่อให้ความช่วยเหลือและปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการบริการ6. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน- ทาง BIZ CUBE จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านในการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ