Marketing Genius

เปิดรับสมัครแล้ว3 และ 4 สิงหาคม 2564เวลา 18:30-21:30 น.

Risk Management + Covid19 (Tentative)

เปิดรับสมัครแล้ว5 และ 6 สิงหาคม 2564เวลา 18:30-21:30 น.หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


เนื้อหาของหลักสูตร

Marketing Genius

  1. Marketing Mutation
เรียนรู้และทำความรู้จักกับการตลาดกลายพันธุ์ และลูกค้ากลายพันธุ์ รวมถึงวิธีการรับมือกับการตลาดที่เปลี่ยนไปว่าควรคิดอย่างไรแก้ไขอย่างไร เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับแบรนด์      2.  Branding Mutationในยุคที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ แบรนด์ต่าง ๆ ต่างก็ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยเช่นกัน ในคอร์สนี้จะมาศึกษากันว่า แบรนด์สามารถรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง3.  Case Studyศึกษาแนวทางจากกรณีศึกษาจริง (Case Study) โดยเรียนรู้วิธีคิดจากแบรนด์ต่าง ๆ รวมถึงจากผู้สอนเองด้วยว่ามีการคิดแบบใดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษา

Risk Management

  1. Post-Covid Boom
อัปเดตเทรนด์โอกาสและความเสี่ยงยุคการเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังโควิด (Post-Covid Boom) จากหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายประเทศ     2.  Strategize your Risk“ปรับความคิด เพื่อพิชิตความเสี่ยง” เรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยงจากผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาธุรกิจในหลากหลายธุรกิจ และประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงช่วงหลังโควิด     3.  Risk Management Planning Workshopร่วมทำ Workshop  สร้าง Connection และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมจากหลากหลายธุรกิจ


วิทยากร

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

Marketing Genius

ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด Director of the brand center และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน

  • เป็นที่ปรึกษาด้านแบรนด์ และวิทยากรประจำให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น สภากาชาดไทย SCG packaging เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 
  • ผู้เขียนหนังสือ “อัจฉริยะการตลาด” และ “อัจฉริยะการตลาดตัดต้นทุน”
  •  ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ และ ผลงานวิจัยรางวัลดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558ร่วมกับ ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ จากงานวิจัยเรื่อง “Corporate Brand” 

อ.ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

Risk Management

อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน

  • ที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำด้านความเสี่ยงและข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น CPF โรงพยาบาลรามาธิบดี Major Cineplex ทิพยประกันภัย Rabbit Digital Group 


คำถามที่พบบ่อย

มีเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เมื่อเข้าอบรมมากกว่า 80%

ไม่สามารถดูคลิปชดเชยย้อนหลังได้

ประมาณรุ่นละไม่เกิน 50 คน

บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถพูดคุยและสอบถามกับวิทยากรได้

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้อัปโหลดหลักฐานการชำระเงินทางเว็บไซต์การสมัคร

สามารถขอใบเสนอราคาได้ทางอีเมลล์ [email protected] และเมื่อสมัครต้องเปลี่ยนประเภทการสมัครเป็นนิติบุคคล เพื่อออกใบเสร็จเป็นนามบริษัท

เปลี่ยนประเภทการสมัครทางเว็บไซต์เป็นนิติบุคคล และจะต้องมีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bizcube.cbachula.com/signin เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครสมาชิก https://bizcube.cbachula.com2. รออีเมลยืนยัน3. สมัครเรียน4. โอนเงินและอัปโหลดหลักฐาน5. รับอีเมลยืนยันการเข้าเรียนและคู่มือการเตรียมตัว